-
|
Course

Organic Trade 4 Development in Eastern Europe (OT4D) Foundation Course in Albania (OFC-Albania)

IFOAM – Organics International në bashkëpunim me SECO hap thirrjen për aplikime për programe të ndryshme në Europën Lindore.

Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri (OFC-Albania) është krijuar për të mbështetur palët e interesuara, të cilët kërkojnë një ndryshim të qëndrueshëm e të vërtetë të ushqimit dhe bujqësisë në vendet e tyre, nën ombrellën e projektit të Biznesit Organik për Zhvillim në Europën Lindore (OT4D) në Shqipëri. Pjesëmarrësit do të trajnohen dhe do të rrisin njohuritë dhe aftësitë e tyre për të zhvilluar Sistemet e Tregjeve të Bujqësisë së Qëndrueshme, bazuar në Bujqësinë Organike. Fokus kryesor do të ketë në rritjen e  kapaciteteve për Sistemet e Ushqimit të Qëndrueshëm, Mekanizma të Zhvillimit të Tregjeve, Avokaci, Dialog Politikash, Kërkime shkencore, Komunikim dhe Marketing dhe Forcim i Rrjetit të bashkëpunëtorëve.

Programi i formimit bazë organik (OFC) konsiston në trajnim me pjesëmarrje, ku sesionet e drejtpërdrejta (face to face) janë më të preferueshme. Kursi do të zhvillohet për 5 ditë.

Metodologjia e zhvillimit të kusit siguron përputhshmëri të lartë me nevojat e palëve të interesuara duke vendosur gurët themeltarë në:

 • Krijimin e aftësive vetjake të përfshirjes, ndërveprimit të lartë dhe bazuar mbi eksperiencën;
 • Transferim njohurish duke konsideruar kontekstin e jetës reale të pjesëmarrësve, nëpërmjet rritjes së njohurive bazuar mbi fushat e veprimit të pjesëmarrësve.
 • Udhëtime studimore tek projekte frymëzuese mbi Zhvillimin e tregjeve të qëndrueshme – Rajonale, Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • Zbulimin e lidershipit për Bujqësinë e Qëndrueshme dhe Zinxhirët e Vlerave bazuar tek Organic 3.0
 • Udhëzime mbi krijimin e Sistemeve të Ushqimit të Qëndrueshëm dhe Fleksibël dhe Sistemeve Bujqësore, veçanërisht për kohën pas COVID. Fokus kryesor do të ketë në Agroekologji, Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) dhe njohuri mbi Qëllimet, Synimet dhe Indikatorët që ndikohen pozitivisht nga Sistemet e Bujqësisë Organike.

Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri 

18-22 Tetor 2021 (5 ditë)

Ky trajnim është dizenjuar për pjesëmarrës të cilët janë të interesuar ose janë pjesë e Sistemeve Bujqësore të Qëndrueshme, si individë ose si pjesë e një grupi të organizuar (formal ose jozyrtar), të cilët janë të fokusuar në Sistemet Bujqësore Organike në zonat përkatëse në Shqipëri. Kërkohet një angazhim i lartë për të ndjekur programin dhe për të vijuar mësimin e mëtejshëm në vendin ku operojnë, në zonat përkatëse. Pjesëmarrësit do të përzgjidhen bazuar mbi kriteret e përcaktuara në bashkëpunim të ngushtë me rrjetin e bashkëpunëtorëve kombëtarë, duke konsideruar specifikat rajonale, përveç variablave si ndejshmëria gjinore, përfaqësimi dhe eksperiancat e mëparshme.

Kriteret përzgjedhëse përfshijnë (por nuk kufizohen vetëm tek këto):

 • Të qenurit aktiv në sektorin bujqësor, me eksperiencë ose të interesuar në bujqësinë organike, si në prodhim, furnizim, tregjet, media ose legjislacioni.
 • Të kenë kapacitetin (kohën dhe lidhjen me internetin) për të marrë pjesë në Kursin e Formimit Bazë Organik – Shqipëri (OFC – Albania)
 • Njohuri të mira të gjuhës Shqipe
 • Gadishmëri për të vepruar dhe marrë pjesë në të gjitha aktivitetet dhe detyrat e trajnimit.

Pjesëmarrësit do të përzgjidhen nga një komitet përzgjedhës në bashkëpunim të ngushtë me rrjetin e bashkëpunëtorëve tanë kombëtarë, të cilët do të bazohen në kriteret e sipërpërmendura, duke marrë në konsideratë specifikat kombëtare dhe elementë si ndjeshmëria gjinore, përfaqësimi dhe eksperiencat e mëparshme.

Numri total i pjesëmarrësve është 25 persona.

Tarifa e pjesëmarrjes dhe kosto e akomodimit mbulohet nga projekti. Pjesëmarrësit duhet të sigurojnë vetë kostot e transportit tek dhe nga vendi i organizimit të kursit.

Nëse hasni ndonjë vështirësi teknike dhe/ose keni pyetje, ju lutem dërgoni një email me academy@ifoam.bio titullin të emërtuar “OT”

IFOAM – Organics International with the support of the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) in cooperation with Albania Association of Marketing (AAM) hosted an OFC in Albania. 

The foundation course for Albania (OFC-Albania) was designed to support stakeholders who are striving for truly sustainable change food and agriculture in their countries under the umbrella of the Organic Trade 4 Development project (OT4D) in Albania. Participants trained and strengthened in their ability to develop and enhance Sustainable Agriculture Market Systems based on Organic Agriculture. There is a special focus on capacities for Sustainable Food Systems, Market Development Mechanisms, Advocacy, Policy Dialogue, Research, Communication/Marketing, and Networking.  

The Foundation program comprises in-person training, preferably, face-to-face (f2f) sessions of 5 days. 

The courses ensure high suitability to the needs of stakeholders by applying the best foundations in:

 • Highly interactive, experiential, and involving participants’ own sense-making
 • Transfer to participants’ real-life context through building upon participants’ localised work areas
 • Learning journeys to inspiring projects on Sustainable market development – Regional, National and International
 • Exploring leadership for Sustainable Agriculture and Value Chains based on Organic 3.0
 • Guidance on building Resilient and Sustainable Food and Agriculture Systems especially in the post-COVID era. Strong focus on Agroecology, Sustainable Development Goals (SDG) and knowledge of Goals, Targets, and Indicators positively influenced by Organic Agriculture Systems.

Organic Foundation Course Albania

18-22 October 2021 (5 days)

Participants foreseen for this course should be interested or are part of the Sustainable Agricultural Systems in an individual capacity or as organised (formal or informal) groups focusing on Organic Agriculture Systems in their respective regions in Albania. There must be a high commitment to pursue the programme and continue the learnings on the grassroots in the respective regions. Participants will be selected based on criteria developed in close cooperation with the national network, taking regional specificities into consideration in addition to variables such as gender, representation, and past experience.

Selection criteria comprise of (but not limited to):

 • Active in the agriculture sector with experience or interest in organic agriculture, such as production, supply/value chains, markets, media, or policy
 • Have the capacity (time and internet access) to participate in the full OFC-Albania
 • Proficient in the training language (Albanian)
 • Readiness to perform & participate in all parts and tasks of the training

Participants will be selected by a selection committee based on the above-described criteria in close cooperation with our national network, taking national specificities and variables such as gender, representation, and past experience into consideration.

The total number of participants is limited to 25 persons.

Tuition fee, plus accommodation is covered by the project. Travel cost to and from the venue participants have to cover.

If you have any technical difficulties and/ or questions, please send an email to academy@ifoam.bio with the heading “OT4D OFC Albania''