-
|
Course

Organic Trade 4 Development in Eastern Europe (OT4D) Leadership Course in Ukraine (OLC-Ukraine)

Ukraine ot4d

IFOAM – Organics International за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) в рамках Програми «Органічна торгівля заради розвитку в Східній Європі» (OT4D) оголошує набір учасників Курсу з органічного лідерства в Україні.

Курс з органічного лідерства в Україні (OLC) розроблено з метою підтримки існуючих і потенційних лідерів, які прагнуть дійсно сталих змін в сільському господарстві. Учасники пройдуть навчання і посилять свою здатність бути лідерами органічного сільськогосподарського руху, з акцентом на компетентності в сфері сталих продовольчих систем, механізмів розвитку ринку, адвокації, політичного діалогу, наукових досліджень, комунікацій/маркетингу і налагодженні ділових зв’язків. Програма прагне передати необхідні знання і практичні навички для посилення як національних, так і регіональних компетентностей.

Програма Курсу з органічного лідерства в Україні (OLC) складається з очних і онлайн сесій. Вона включає дві очні сесії: одна сесія - тривалістю 7 днів, друга – 5 днів; між очними сесіями проводитимуться онлайн вебінари на спеціальні теми. Окрім цього учасники працюватимуть над невеликими індивідуальними проєктами/ робочими планами, в яких вони визначатимуть конкретні кроки розвитку на основі локальних контекстів. Тож курс передбачатиме регулярне включення «очних» заходів, роботу в команді та спілкування між учасниками, локальні навчальні тури, застосування отриманих знань в практиці учасників, створення потужних національних груп, а також посилення загальної національної мережі.

Курс забезпечує відповідність потребам органічних лідерів щодо застосування найкращих практик:

 • у інтерактивній і практичній формі із власним осмисленням;
 • перехід до реального контексту учасників спираючись на їхні сфери діяльності;
 • навчальні тури на регіональні, національні і міжнародні проєкти зі сталого розвитку ринку, що надихають;
 • застосування інноваційної системи обміну інформацією і командна робота із застосуванням технології на основі методолігічних процесів;
 • вивчення методів лідерства для сталих сільськогосподарських систем і виробничо-збутових ланцюгів на основі концепції Organic 3.0;
 • рекомендації щодо побудови життєздатних і стійких продовольчих систем, особливо в період після завершення пандемії COVID-19. Особлива увага приділяється агроекології, цілям сталого розвитку (ЦСР) і знанням цілей, завдань і показників, на які впливають системи органічного сільського господарства.

Курс з органічного лідерства в Україні

Очна сесія 1: 5-11 листопада 2021 року

Очна сесія 2: влітку 2022 року

Серія вебінарів між очними сесіями 1 і 2

Учасники цього курсу повинні займати лідерську позицію (існуючі або потенційні лідери) в Україні як фізичні особи чи організовані групи (формальні чи неформальні), фокусуючись на сталих сільськогосподарських системах у своєму регіоні з акцентом на органічному сільському господарстві. Вони мають прагнути продовжувати впровадження програми і застосовувати засвоєні уроки на локальному рівні у відповідних регіонах. Відбір учасників відбуватиметься на основі критеріїв, розроблених у тісній співпраці з національною мережею, із урахуванням регіональних особливостей та таких змінних, як стать, репрезентативність і минулий досвід.

Критерії (без обмеження):

 • • організації фермерів або національні органічні рухи;
 • • органічні виробники, переробники, трейдери чи представники роздрібної торгівлі;
 • • органічні органи сертифікації;
 • • організації споживачів;
 • • організації, які підтримують сталий розвиток сільської місцевості;
 • • дослідницькі, дорадницькі, освітні установи чи установи з питань розвитку сільської місцевості;
 • • державні установи (наприклад, міністерства сільського господарства, економіки чи навколишнього середовища);
 • • агенції з розвитку;
 • • ЗМІ;
 • • бізнес-консультанти або фінансові установи;
 • можливість (час і доступ до інтернету) долучитися до всіх сесій Курсу з органічного лідерства, і принаймні 80% онлайн семінарів, а також виконувати індивідуальні заняття і всю роботу в рамках Курсу;
 • професійне володіння мовою, якою проводитиметься навчання (українською);
 • готовність виконувати всі завдання і брати участь у всіх частинах Курсу.

Відбір учасників здійснюватиме комісія з відбору на основі зазначених критеріїв у тісній співпраці з національною мережею і з урахуванням регіональних особливостей та таких змінних, як стать, репрезентативність і минулий досвід.

Загальна кількість учасників - 25.

Проєкт покриває вартість навчання і проживання. Учасники самостійно покривають транспортні витрати.

Якщо у вас виникли технічні складнощі та/або питання, надішліть їх електронною поштою із academy@ifoam.bio заголовком «Курс з органічного лідерства в Україні».

IFOAM – Organics International with the support of the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) in cooperation with the National Coordinator in Ukraine is opening a call for applicants to apply for the various programs in Eastern Europe.  

The Organic Leadership Course for Ukraine (OLC-Ukraine) is designed to support current and potential leaders who are striving for truly sustainable change in agriculture. Participants will be trained and strengthened in their ability to lead the Organic Agriculture movement, focusing on capacities for Sustainable Food Systems, Market Development Mechanisms, Advocacy, Policy Dialogue, Research, Teamwork, and Networking. The program aims to impart the necessary knowledge and practical skills to strengthen both national and regional capacities.  

The OLC-Ukraine program comprises in-person training elements, as well as virtual sessions. There are two face-to-face (f2f) sessions, the first session is 7 days long and the second session will take 5 days; in-between there will be online webinars conducted on specialized topics. Additionally, participants shall work on individual small-scale projects/ work plans in which they identify concrete next steps to move forward based on localised contexts. Thus, regular integration of ‘offline’ activities, teamwork and exchange between participants, localised study excursions, application of learnings in the participant's localized context, building up of strong national peer groups, and a strengthening of the overall national network will be part of the course.

The courses ensure high suitability to the needs of organic leaders by applying best practices in:

 • Highly interactive, experiential, and involving participants’ own sense-making
 • Transfer to participants’ real-life context through building upon participants’ own work areas
 • Learning journeys to inspiring projects on Sustainable market development – Regional, National and International
 • Practicing innovative system of information exchange and teamwork using technology based on methodological processes
 •  Exploring leadership for Sustainable Agriculture Systems and Value Chains based on Organic 3.0.
 • Guidance on building Resilient and Sustainable Food Systems especially in the post-COVID era. Strong focus on Agroecology, Sustainable Development Goals (SDG) and knowledge of Goals, Targets, and Indicators positively influenced by Organic Agriculture Systems.

F2F1: 5-11 November 2021

F2F2: tbc Summer 2022

A series of webinars between F2F1 and F2F2

Participants foreseen for this course should be in a leadership position (current or potential future leaders) in Ukraine an individual capacity or as organised (formal or informal) groups focusing on Sustainable Agricultural Systems in their respective region/ country with a strong focus on Organic Agriculture. There must be a high commitment to pursue the programme and continue the learnings on the grassroots in the respective regions. Participants will be selected based on criteria developed in close cooperation with the national network, taking regional specificities into consideration in addition to variables such as gender, representation, and past experience.

Selection criteria comprise of (but not limited to):

 • Farmers’ organisations or national organic movements;
 • Organic producers, processors, traders or retailers;
 • Organic certification bodies;
 • Consumers’ organisations;
 • Organisations campaigning for sustainable rural development;
 • Research, extension, education or rural development institutions;
 • Government institutions (e.g. ministries of agriculture, development, or environment)
 • Development agencies
 • Media
 • Business advisors or financial institutions
 • Have the capacity (time and internet access) to participate in all OLC sessions, in at least 80% of the online workshops, and conduct individual activities and complete all course work.
 • Proficient in the training language (Ukrainian)
 • Readiness to perform & participate in all parts and tasks of the training

Participants will be selected by a selection committee based on the above-described criteria in close cooperation with our national network, taking national specificities and variables such as gender, representation, and past experience into consideration.

The total number of participants is limited to 25 persons.

Tuition fee, plus accommodation is covered by the project. Travel cost to and from the venue participants have to cover.

If you have any technical difficulties and/ or questions, please send an email to academy@ifoam.bio with the heading “OT4D OLC-Ukraine”.