-
|
Course

Kroz trgovinu organskim proizvodima do razvitka u istočnoj Evropi (Organic Trade 4 Development in Eastern Serbia - OT4D) Kurs liderstva u Srbiji (OLC-Srbija)

Serbia

IFOAM – „Međunarodno organsko“ udruženje, uz podršku SECO u okviru OT4D programa poziva kandidate na sledeću OLC obuku u Srbiji.

The Organic Leadership Course in Serbia (kurs organskog liderstva tj. OLC – Srbija) zamišljena tako da podrži postojeće  ali i potencijalne lidere koji se bore za suštinsku, održivu promenu u poljoprivredi.  Učesnici će biti obučeni i osposobljeni da predvode pokrete u organskoj poljoprivredi,  fokusirajući se na kapacitete   održivih sistemema  za hranu, mehanizme za razvoj tržišta, javno zastupanje, politički dijalog,  istraživanje, komunikaciju/marketing  i umrežavanje. Cilj programa je da pruži neophodno znanje i praktične veštine kako bi se osnažili i nacionalni i regionalni kapaciteti.

Program OLC kursa – Srbija se sastoji od treninga licem u lice, ali i virtualnih (“onlajn”) sesija.

Dva treninga će biti održana uživo, prvi trening će trajati sedam, a drugi pet dana. U međuvremenu će se održavati onlajn stručni vebinari. Pored treninga, učesnici će raditi na svojim projektima ili radnim planovima manjeg obima, kroz koje će moći identifikovati konkretne naredne korake u odnosu na lokalni kontekst.

Stoga će deo edukacije sadržati i: “oflajn” aktivnosti, timski rad i razmenu informacija između učesnika, studijska putovanja na lokalu, primena naučenog u učesnikovom lokalnom kontekstu. Izgradnja jakih nacionalnih kolegijalnih grupa i ojačavanje sveobuhvatne nacionalne mreže su deo kursa.

Kroz primenu najboljih praksi, obuka će biti usklađena sa potrebama lidera u organskoj proizvodnji kroz:

 • Visoko interaktivni, eksperimentalni pristup i podsticanje sopstvenog razmišljanja;
 • Bavljenje temama kojima se učesnik i inače bavi u svakodnevnom radu;
 • Studijske posete  inspirativnim projektima  održivog razvoja tržišta – regionalne, nacionalne i međunarodne;
 • Primenu inovativnog sistema razmene informacija i timskog rada korišćenjem tehnologije na osnovu metodoloških procesa;
 • Istraživanje vodećih održivih poljoprivrednih sistema i vrednosnih lanaca zasnovanih na Organic 3.0.
 • Davanje smernica za izgradnju otpornih i održivih sistema za hranu, posebno u vremenu posle kovida-19. Jak fokus na agroekologiju, ciljeve održivog razvoja i znanja o postavljenim ciljevima i pokazateljima koji su rezultat pozitivnog uticaja organskih poljoprivrednih sistema.

OLC Serbia 

Prvi trening licem u lice: 27. oktobar – 3. novembar 2021.

 

Drugi trening licem u lice: nije određen tačan termin / leto 2022.

Serija vebinara između prvog i drugog F2F treninga.

Poželjno je da su učesnici ovog kursa na liderskoj poziciji (trenutno ili su potencijalni budući lideri) u Srbiji,  i to kao pojedinci ili organizovane  grupe (zvanične ili nezvanične) kojima je fokus  na održivim poljoprivrednim sistemima u sopstvenom regionu/zemlji i sa snažnim utemeljenjem u organskoj poljoprivredi.

Učesnik mora biti posvećen programu kursa, ali i  da nastavi sa učenjem o fundamentalnim pitanjima u svom regionu. Kriterijumi za izbor učesnika su postavljeni u dogovoru sa nacionalnom mrežom, i pored njih će se razmatrati regionalna specifičnost, zatim pol, prezentacija učesnika i prethodno iskustvo.

Kriterijumi za odabir kandidata (ali ne isključivi) su:

 • Organizacije poljoprivrednika ili nacionalni pokreti za organsku proizvodnju;
 • Organski proizvođači, prerađivači, trgovci ili maloprodaje;
 • Kontrolne organizacije (sertifikacione kuće);
 • Udruženja potrošača;
 • Organizacije koje se bave održivim razvojem ruralnih područja;
 • Istraživačke, savetodavne, obrazovne ili institucije za ruralni razvoj;
 • Državne institucije (npr. ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, razvoja ili životne sredine);
 • Razvojne agencije;
 • Mediji;
 • Poslovni savetnici ili finansijske institucije;
 • Imaju mogućnosti (vreme i pristup internetu) da učestvuju u svim OLC sesijama, u najmanje 80% onlajn radionica i da sprovode individualne aktivnosti i završe sve zadatke kursa;
 • Odlično poznaju jezik obuke;
 • Spremni da učestvuju u svim programima i zadacima obuke.

Učesnike će odabrati komisija na osnovu prethodno navedenih kriterijuma, u saradnji sa nacionalnom mrežom, uzimajući u obzir nacionalne specifičnosti i kriterijume poput pola, prezentacije učesnika i prethodnog iskustva.

Ukupan broj učesnika je ograničen na 25.

Projekat pokriva troškove kursa kao i smeštaj. Putne troškove do mesta održavanja i nazad, pokrivaju sami učesnici.

Ako imate tehničkih poteškoća i/ili pitanja, molimo Vas pošaljite imejl na adresu academy@ifoam.bio sa naslovom “OT4D OLC-Serbia”.

IFOAM – Organics International with the support of the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) in cooperation with Serbia Organica in the framework of the OT4D program calls for applicants to take part in the next OLC course in Serbia.

The Organic Leadership Course in Serbia (OLC-Serbia) is designed to support current and potential leaders who are striving for truly sustainable change in agriculture. Participants will be trained and strengthened in their ability to lead the Organic Agriculture movement, focusing on capacities for Sustainable Food Systems, Market Development Mechanisms, Advocacy, Policy dialogue, Research, Communication/Marketing, and Networking. The program aims to impart the necessary knowledge and practical skills to strengthen both national and regional capacities. 

OLC-Serbia program comprises in-person training elements, as well as virtual sessions. There are two face-to-face (f2f) sessions, the first session is 7 days long and the second session will take 5 days; in-between there will be online webinars conducted on specialized topics. Additionally, participants shall work on individual small-scale projects/ work plans in which they identify concrete next steps to move forward based on localised contexts. Thus, regular integration of ‘offline’ activities, teamwork and exchange between participants, localised study excursions, application of learnings in the participant's localized context, building up of strong national peer groups, and a strengthening of the overall national network will be part of the course.

The courses ensure high suitability to the needs of organic leaders by applying best practices in:

 • Highly interactive, experiential, and involving participants’ own sense-making
 • Transfer to participants’ real-life context through building upon participants’ own work areas
 • Learning journeys to inspiring projects on Sustainable market development – Regional, National and International
 • Practicing innovative system of information exchange and teamwork using technology based on methodological processes
 •  Exploring leadership for Sustainable Agriculture Systems and Value Chains based on Organic 3.0.
 • Guidance on building Resilient and Sustainable Food Systems especially in the post-COVID era. Strong focus on Agroecology, Sustainable Development Goals (SDG), and knowledge of Goals, Targets, and Indicators positively influenced by Organic Agriculture Systems.

 

OLC Serbia 

F2F1: 27 Oct- 3 Nov 2021

F2F2: tbc / summer 2022

 

A series of webinars between F2F1 and F2F2

Participants foreseen for this course should be in a leadership position (current or potential future leaders) in Serbia with individual capacity or as organised (formal or informal) groups focusing on Sustainable Agricultural Systems in their respective region/ country with a strong focus on Organic Agriculture. There must be a high commitment to pursue the programme and continue the learnings on the grassroots in the respective regions. Participants will be selected based on criteria developed in close cooperation with the national network, taking regional specificities into consideration in addition to variables such as gender, representation, and past experience.

Selection criteria comprise of (but not limited to):

 • Farmers’ organisations or national organic movements;
 • Organic producers, processors, traders or retailers;
 • Organic certification bodies;
 • Consumers’ organisations;
 • Organisations campaigning for sustainable rural development;
 • Research, extension, education or rural development institutions;
 • Government institutions (e.g. ministries of agriculture, development or environment)
 • Development agencies
 • Media
 • Business advisors or financial institutions
 • Have the capacity (time and internet access) to participate in all OLC sessions, in at least 80% of the online workshops, and conduct individual activities and complete all course work.
 • Proficient in the training language
 • Readiness to perform & participate in all parts and tasks of the training

 

Participants will be selected by a selection committee based on the above-described criteria in close cooperation with our national network, taking national specificities and variables such as gender, representation, and past experience into consideration.

The total number of participants is limited to 25 persons.

Tuition fee, plus accommodation is covered by the project. Travel cost to and from the venue participants have to cover.

If you have any technical difficulties and/ or questions, please send an email to academy@ifoam.bio with the heading “OT4D OLC-Serbia”.